Hållbarhetsstyrning

Med en lönsam och växande verksamhet kan vi tillhandahålla ett meningsfullt jobb för ett växande antal människor och säkra företagets framtid. Vi skapar också ekonomisk välfärd i samhället genom att betala skatter.

Vi tror att nöjda kunder leder till en sund och växande verksamhet, och vi mäter kundnöjdheten vartannat år. Vi säkerställer etiska affärsmetoder med vår uppförandekod. Våra leverantörer är nyckelpartner för oss när det gäller att kontrollera och utveckla hållbarheten i vår värdekedja, och vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCoC) presenterar Kökskungens hållbarhetskrav för leverantörer.

Etiska affärsmetoder

Kökskungen verkar internationellt och vi följer alla lagar och förordningar som är applicerbara på vår verksamhet. Men vårt sätt att bedriva affärer går längre än så: höga etiska standarder och integritet finns i allt vi gör. Alla på Kökskungen har en roll i att säkerställa att företaget fungerar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, oavsett situation. Vi strävar efter att säkerställa att våra anställda förstår vad etiskt beteende är och hur man visar det.

Vi har Orthex uppförandekod som gäller alla våra anställda. Uppförandekoden definierar nyckelprinciperna för hur vi engagerar oss i affärer, behandlar varandra och skyddar våra tillgångar. Det är ett verktyg som hjälper till att känna igen etiska dilemman och presenterar sätt att lösa dem. Våra anställda uppmuntras att rapportera eventuella brott mot uppförandekoden till sina chefer eller genom vår visselblåsar-kanal.

Ansvarsfullt inköp

Våra leverantörer är nyckelpartner för oss när det gäller att kontrollera och utveckla hållbarheten i vår värdekedja. Förutom att kontakta våra leverantörer direkt, är vi också medlem i en amfori BSCI-plattform som gör det möjligt för företag att förbättra synlighet över den sociala prestandan i sin leverantörskedja. Vi strävar efter ett aktivt engagemang med och kontinuerlig utvärdering av våra leverantörer. 

Vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCoC) presenterar våra hållbarhetskrav för leverantörer. Våra leverantörer måste antingen förbinda sig till vår uppförandekod för leverantörer eller presentera sin egen uppförandekod med liknande eller strängare hållbarhetskrav jämfört med dem i vår SCoC. I länder som vi definierar som högriskländer övervakar vi efterlevnaden av vår SCoC i leveranskedjan genom amfori BSCI som utför inspektioner på plats, revisioner och regelbundna självutvärderingar av leverantörer och deras underleverantörer.

Om åtgärderna från amfori BSCI, eller våra egna, avslöjar bristande efterlevnad av vår SCoC, kräver vi att leverantören vidtar åtgärder och åtgärdar eventuella negativa effekter på människor eller miljön, samt säkerställer att liknande problem förebyggs i framtiden. Leverantören får en tidsram för att slutföra de överenskomna åtgärderna. Om leverantören inte kan vidta korrigerande, avhjälpande eller förebyggande åtgärder på egen hand kommer vi att stödja att utveckla och implementera en handlingsplan. Om leverantören inte är villig att vidta korrigerande åtgärder, eller det förekommer upprepade och allvarliga överträdelser av vår SCoC, har vi rätt att avsluta affärsrelationen. Vi kommer inte att göra några affärer med en leverantör som är engagerad i kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, och vi kommer omedelbart att avsluta affärsrelationen med en leverantör som begår sådana kränkningar. Dessa nolltoleransrutiner listas i vår SCoC.

Policyer och principer

Vi är fast beslutna att arbeta etiskt och följa lagstiftningen i varje land där vi verkar, och vi kräver detsamma av våra partners. Förutom lagstiftning följer vi våra hållbarhetsprinciper som lägger grunden och riktlinjerna för allt vi gör.

Våra viktigaste hållbarhetsrelaterade policyer och principer är:

Orthex uppförandekod - Orthex Code of Conduct

Uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCoC)

Anti-korruptionspolicy

Policy för lika rättigheter och möjligheter

Kvalitets-, miljö- och säkerhetspolicy

HR-policy